Sporten doe je omdat je het leuk vindt en dat met plezier wilt doen. Om het sportief en gezellig te hebben en te houden hebben we voor sporters, trainers/coaches en begeleiders alsmede voor bestuursleden omgangsregels opgesteld. Deze regels beschrijven hoe we met elkaar omgaan en aan welke normen en waarden eenieder geacht wordt zich te houden. Neem daarom kennis van de omgangsregels en lees ze volledig door!

Constateer je dat deze regels worden overtreden, meld dit dan bij één van de bestuursleden of bij de VertrouwensContactPersonen (VCP). Voor de goede orde, meldingen zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld!

Omgangsregels

Omgangsregels sporters (verkort)

Sporten doe je omdat je het leuk vindt en dat met plezier wilt doen. Om dit mogelijk te maken gelden de onderstaande regels.

De sporter:

 • Is open
 • Respecteert anderen
 • Respecteert afspraken
 • Gaat netjes om met de omgeving
 • Blijft van anderen af
 • Houdt zich aan de regels
 • Gaat bewust om met sociale media
 • Tast niemand in zijn waarde aan
 • Discrimineert niet
 • Is eerlijk en sportief
 • Meldt overtredingen van deze omgangsregels
 • Drinkt geen alcohol tijdens het sporten

Voor een toelichting op deze regels klik je hier.

Omgangsregels trainers/coaches en begeleiders (verkort)

Sporten moet leuk zijn. Trainers/coaches en begeleiders zorgen daarom voor plezier en ontspanning voor de sporters. Om dit mogelijk te maken gelden de onderstaande regels.

Een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet
 • Raakt een sporter niet onnodig aan
 • Gaat bewust om met sociale media
 • Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie
 • Respecteert het privéleven van de sporter
 • Tast niemand in zijn waarde aan
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport
 • Ziet toe op naleving van regels en normen
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen
 • Drinkt tijdens het trainen/coachen geen alcohol

 Voor een toelichting op deze regels klik je hier

Omgangsregels bestuursleden (verkort)

De bestuurder:

 • Zorgt voor plezier en ontspanning voor de sporters
 • Zorgt voor een veilige omgeving
 • Is dienstbaar
 • Is open
 • Is betrouwbaar
 • Is zorgvuldig
 • Gaat bewust om met sociale media
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht
 • Zet zich intensief in om te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder het dopingreglement en het reglement seksuele intimidatie
 • Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus
 • Spant zich in om te werken met integere leveranciers, sponsoren etc.
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen

Voor een toelichting op deze regels klik je hier

Omgangsregels sporters (uitgebreid)

De sporter:

Is open; Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en/of waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland (www.centrumveiligesport.nl)

Respecteert anderen; Heeft respect voor tegenstander(s), teamgenoten, trainers, toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken; Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving; Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijft van anderen af; Raak buiten de normale sportbeoefening niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels; Lees deze gedragscode, de eventuele reglementen en huisregels en alle andere afspraken en houd je daar ook aan.

Gaat bewust om met sociale media; plaats geen berichten op sociale media die voor anderen als kwetsend kunnen worden ervaren.

Tast niemand in zijn waarde aan; Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet; Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief; Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.

Meldt overtredingen van deze gedragscode; Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld, bel bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland voor overleg wat te doen.

Drinkt geen alcohol tijdens het sporten en drinkt niet als je nog het verkeer in moet.

 

Omgangsregels trainers/coaches en begeleiders (uitgebreid)

Onderstaand de uitgebreide omgangsregels voor een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor plezier en ontspanning voor de sporters;

Zorgt voor een veilige omgeving; Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen; Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen èn pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies; Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet; Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Raakt een sporter niet onnodig aan;  Fysieke aanraking is slechts toegestaan als dat in het kader van een training in bepaalde situaties noodzakelijk is.

In geval van twijfel wordt aan de sporter toestemming voor aanraking gevraagd.

Gaat bewust om met sociale media; plaats geen berichten op sociale media die voor anderen als kwetsend kunnen worden ervaren.

Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie; deel geen vertrouwelijke informatie met anderen anders dan betrokkene(n) en verantwoordelijken.

Respecteert het privéleven van de sporter; Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

Tast niemand in zijn waarde aan; Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht; Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport; Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen; Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen

Is open en alert op waarschuwingssignalen; Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig; Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt.

Drinkt tijdens het trainen/coachen geen alcohol en drinkt ook niet als je het verkeer nog in moet.

Omgangsregels bestuurleden (uitgebreid)

De bestuurder: 

Zorgt voor plezier en ontspanning voor de sporters;

Zorgt voor een veilige omgeving; Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

Is dienstbaar; Handelt altijd in het belang van de vereniging en richt zich op het belang van de leden.

Is open;
 Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

Is betrouwbaar; Houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond (zoals KNSBNTFU en KNAU), en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken. 

Is zorgvuldig; Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

Gaat bewust om met sociale media; plaats geen berichten op sociale media die voor anderen als kwetsend kunnen worden ervaren. 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht; Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder het dopingreglement en het reglement seksuele intimidatie. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers/begeleiders en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .

Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus; Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

Spant zich in om te werken met integere, ondernemers, leveranciers, sponsoren etc.; Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg Register tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners e.a.

Ziet toe op de naleving van regels en normen; Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze omgangsregels en andere normen.